2012年4月7日 星期六

第21课 菜式


第21课 菜式


dì 二èr shí yī kè   cài shì

zǎo cān
zǎo fàn
wǔ cān
wǔ fàn
wǎn cān
wǎn fàn
zhèng cān
tào cān
zhōng guó cài
rì běn cài
tài guó cài
hán guó cài
fà guó cài
yì dà lì cài
yìn dù cài
西xī fāng cài
tái wān cài
dōng fāng cài
běn dì cài
diǎn xīn
kuài cān
sù shí
kāi wèi cài
líng shígo to next lesson 到下一课
go back to menu 回到听声音学习中文词汇目录

沒有留言:

張貼留言